Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ w zakresie organizacji misji na targi Arbeitssicherheit Bern 2014, Szwajcaria oraz usługi organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi podczas misji na targi Arbeitssicherheit Bern 2014, Szwajcaria w ramach działania „Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą” PO IG 6.1

Data ogłoszenia: 15.04.2014
Nazwa i adres Zamawiającego: ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport – Import Anna Rotarska Adres: ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona www: anro.net.pl
Adres e-mail: k.mikula@anro.net.pl
Telefon: 326724248
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. zamówienia: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Tytuł projektu: Rozwój eksportu Firmy ANRO w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu
Nr. Umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.06.01.00-24-123/12-00

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w zakresie:
1. organizacji misji na targi Arbeitssicherheit Bern 2014 w Szwajcarii (25-27.06.2014):
a. dokonanie rezerwacji miejsc noclegowych,
b. wybór przewoźnika i trasy przejazdu/przelotu w obie strony,
c. organizacja biletów wstępu na targi Arbeitssicherheit Bern 2014,
d. organizacja programu pobytu, w tym zwiedzania targów Arbeitssicherheit Bern 2014, uwzględniająca planowane spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi,
e. organizacja miejsca spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi na terenie Szwajcarii,
f. nadzór nad przebiegiem wyjazdu (stały kontakt z pracownikami uczestniczącymi w misji i rozwiązywanie ewentualnych problemów).
2. organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi podczas misji na targi Arbeitssicherheit Bern 2014 w Szwajcarii (25-27.06.2014) w tym:
a. kontakt z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami na rynku szwajcarskim;
b. uzgodnienie terminów, zakresu spotkań,
c. przygotowanie listy i terminarza spotkań z partnerami (w uzgodnieniu z Zamawiającym);
d. nadzór nad przebiegiem spotkań (stały kontakt z pracownikami uczestniczącymi z spotkaniach w Szwajcarii oraz z firmami umówionymi na spotkania, rozwiązywanie ewentualnych problemów).

Potwierdzeniem realizacji usług będą raporty wykonawcy podsumowujące zrealizowane czynności przedłożone Zamawiającemu po zakończeniu usług.

2. Termin składania ofert
Do dnia 25.04.2014 / godz. 12.00
Złożona oferta powinna zawierać:
•nazwę i adres oferenta,
•datę sporządzenia,
ceny cząstkowe netto poszczególnych punktów przedmiotu zamówienia
•cenę całkowitą netto i brutto,
podpis Oferenta (osoby uprawnionej do składania ofert w imieniu Oferenta) wraz z pieczątką firmową.
•kontakt e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o wyborze oferty lub jej odrzuceniu.

3. Forma płatności
Płatność przelewem bankowym po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert
4.1 Cena ( max. 100 pkt)
Ustalono, że kryterium ceny będzie oceniane według wzoru:
Cena najniższa (Cn) / Cena oferowana przez oferenta (Cof) x 100 % = Liczba punktów

5. Miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą na adres ANRO Anna Rotarska, ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie lub drogą elektroniczną na adres E-Mail: k.mikula@anro.net.pl

6. Termin ważności oferty: min. 30 dni

7. Załączniki do ogłoszenia: Pobierz załącznik

Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu Paszport do Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.