Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Tytuł projektu:  Rozwój eksportu ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport – Import Anna Rotarska w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia:

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1)      informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

2)      opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3)      opracowania dotyczące wskazania rynków docelowych działalności eksportowej pod

kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

4)      opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;

5)      opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6)      analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

7)      opis celów i strategii eksportowej;

8)      rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9)      wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w § 45 w/w Rozporządzenia, które będą realizowane przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki ;

10)   szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
do zrealizowania opracowanej strategii;

11)   wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Kryteria oceny i ich wagi:

  1. Kryterium – cena (cena netto)  30 pkt

Ustalono, że kryterium ceny będzie oceniane według wzoru:

Cena  najniższa (Cm)

___________________________________      x 30 pkt = Liczba punktów

Cena oferowana przez firmę- oferenta (Cof)

  1. Kryterium – doświadczenie  w doradztwie eksportowym 30 pkt – doświadczenie ogółem związane z działaniami i doradztwem o charakterze eksportowym, doświadczenie w przygotowywaniu planów rozwoju eksportu (Plany rozwoju eksportu napisane przez Oferenta zostały pozytywnie zweryfikowane. Warunek ten zostaje uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży listę klientów.) Oferent, który przedstawi doświadczenie o charakterze ogólnym bez wskazania ilości opracowanych  planów rozwoju eksportu otrzyma 10 pkt. Oferent, który przedstawi doświadczenie o charakterze ogólnym ze wskazaniem ilości opracowanych  planów rozwoju eksportu w liczbie od 1-10 otrzyma 20 pkt. Oferent, który przedstawi doświadczenie o charakterze ogólnym ze wskazaniem ilości opracowanych  planów rozwoju eksportu w liczbie powyżej 10 otrzyma 30 pkt
  2. Termin realizacji – 10 pkt

100 dni  kalendarzowych i powyżej – 80 dni kalendarzowych otrzyma 0 pkt

79 dni kalendarzowych – 60 dni kalendarzowych otrzyma 2,5 pkt

59 dni kalendarzowych – 40 dni kalendarzowych otrzyma 5 pkt

39 dni kalendarzowych – 20 dni kalendarzowych otrzyma 7,5 pkt

Poniżej 20 dni kalendarzowych otrzyma 10 pkt

  1. Warunki płatności – 30 pkt

Zapłata warunkuje przekazanie przedmiotu zamówienia za protokołem zdawczo-odbiorczym otrzyma 5 pkt

7 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym otrzyma
10 pkt

14 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym otrzyma 15pkt

30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym otrzyma 20pkt

7 dni od daty pozytywnej weryfikacji Planu rozwoju eksportu  przez RIF otrzyma 30 pkt

 

Termin ważności oferty: Oferta powinna być ważna do dnia 31.10.2012 r.

Czas dostarczenia oferty: Oferta powinna być dostarczona do dnia 02.10.2012r.
Liczy się data wpływu oferty do organizatora.

Sposób dostarczenia oferty: Oferty mogą być przesłane:

– Listownie na adres Organizatora.

– E-mailem na adres: l.rotarski@anro.net.pl

– Osobiście w siedzibie Organizatora.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną rozpatrzone dnia 03.10.2012. Wybrany zostanie Oferent, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji we wszystkich kategoriach/wagach. Dostawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.

Złożona oferta powinna dodatkowo zawierać:

  • nazwę i adres Oferenta,
  • cenę całkowitą netto i brutto,
  • podpis Oferenta wraz z pieczątką firmową.

Osoba do kontaktu: Łukasz Rotarski, tel.  32 672 42 48