ANRO - Firma poligraficzna
ANRO to przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Zawierciu-Kromołowie. Oferujemy szeroki zakres produktów i usług związanych z poprawą bezpieczeństwa w pracy oraz w codziennych sytuacjach.

ANRO to czołowy polski producent oznaczeń bezpieczeństwa i systemów informacji wizualnej. Oprócz części produkcyjnej firma ANRO specjalizuje się również we wprowadzaniu oraz wdrażaniu na polskim rynku profesjonalnych rozwiązań z zakresu BHP i PPOŻ. Założycielami oraz właścicielami są Anna i Stefan Rotarscy.

ODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (w przypadku osób fizycznych) oraz danych osobowych Państwa wspólników będących osobami fizycznymi oraz pracowników, współpracowników i przedstawicieli (w przypadku spółek prawa handlowego i innych osób prawnych) jest spółka ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu ul. Siewierska 196c, 42-400 Zawiercie (zwana dalej: „Administratorem danych”).

 2. Dane osobowe ww. osób są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem danych w zakresie prowadzonej przez Administratora danych działalności gospodarczej (dalej zwanej „Umową”) i kontaktowania się na potrzeby współpracy w związku z Umową, w tym w szczególności w zakresie takich operacji jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, ograniczanie, ujawnianie, usuwanie, niszczenie.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych określonych obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Administrator danych przechowuje powyżej wskazane dane osobowe przez okres realizacji zawartej Umowy, w związku z którą są one przetwarzane, oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, jak również okres przedawnienia roszczeń.

 5. Administrator danych może przekazywać dane osobowe ww. osób organom administracji publicznej, sądom i innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa, pełnomocnikom procesowym, biegłym sądowym i innym uczestnikom postępowań sądowych prowadzonych w związku z wykonywaniem Umowy, a także podmiotom zaangażowanym
  w realizację świadczeń z Umowy.

 6. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy są nieprawidłowe) lub ich usunięcia, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

 7. We wszystkich przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe, może:

  1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, kończąc umowę z Administratorem danych (z uwzględnieniem czasu wskazanego w pkt 4 powyżej), z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  2. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w takim przypadku dane będą przechowywane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

  3. wykonywać swoje prawo do przenoszenia danych.

 8. W każdym przypadku, gdy osoba fizyczna, o której mowa powyżej uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia (w Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 9. We wszystkich przypadkach wymaganych dla wykonania Umowy i zgodności z obowiązującym prawem, kiedy dostarczają Państwo Administratorowi danych dane osobowe swoich krewnych, pracowników lub osób współpracujących z Państwem, są Państwo zobowiązani zapewnić, że osoby te zostały należycie poinformowane i udzieliły stosownych zgód, jeśli były wymagane zgodnie z prawem oraz że na Administratorze danych nie ciąży żaden dodatkowy obowiązek dotyczący Państwa krewnych, pracowników ani osób współpracujących.