[jssorslider id=2]

Blokady Lockout

System LOCKOUT jest to zaplanowane działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyn na czas wykonywania na nich prac remontowych. Każdy typ energii może stanowić niebezpieczeństwo jeśli zostanie uwolniony niespodziewanie podczas prac naprawczych, konserwacyjnych itd.

Blokady LOCKOUT zostały stworzone aby uniknąć wypadków i kosztów z nimi związanych. Do obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie, aby stosowane w zakładzie maszyny i urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W Europie minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia podczas  pracy z maszynami  i urządzeniami określa Dyrektywa UE 89/655.

Paragraf 2.14 mówi, iż „Każde urządzenie musi być wyposażone w wyraźne widoczne elementy, które umożliwiają odłączenie go od wszelkich źródeł energii”. W Polsce odniesienie  do tego artykułu możemy odnaleźć w Kodeksie Pracy Art. 216. oraz#w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Paragraf 53.

Blokady LOCKOUT wraz z widocznym oznakowaniem w postaci zawieszek TAGOUT pełnią role prewencyjną, ostrzegają i uniemożliwiają operatorom  ponowne  włączenie  urządzenia dopóki blokada nie zostanie zdjęta.

Wszystkie produkty niezbędne do wprowadzenia procedury LOCKOUT znajdziecie Państwo pod adresem www.blokadylockout.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy www.lockout@anro.net.pl