Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Zapytanie ofertowe – zakup bazy danych (lub dostępu do bazy danych) firm duńskich.

Data ogłoszenia: 14.06.2013

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: ANRO Anna Rotarska
Adres: ul.Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona www: anro.net.pl
Adres e-mail: a.kozlowska@anro.net.pl
Telefon: 326724248
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. zamówienia: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Tytuł projektu: Paszport do Eksportu 
Nr. Umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.06.01.00-24-123/12-00
 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest baza danych firm duńskich (zakup bazy  lub dostęp do bazy) z nieograniczonym dostępem (nielimitowana ilość rekordów) i minimum trzema loginami umożliwiająca uzyskanie pełnych danych teleadresowych (nazwa firmy, osoba kontaktowa, adres, telefon, faks, adres e-mail, strona www, obroty roczne, liczba zatrudnionych, numer rejestracyjny firmy, opis działalności) podmiotów z kraju urzędowania (Dania), w podziale według sektorów prowadzonej działalności.
Preferowany czas obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia – 1 miesiąc od momentu podpisania umowy.
 
2. Termin składania ofert
Do dnia 31 lipca 2013 r. / godz. 12.00
 
3. Forma płatności
Płatność przelewem bankowym po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert
4.1  Cena  (max. 50 pkt)
4.2  Zgodność oferty z potrzebą zamawiającego (max. 40 pkt) – w procesie wyboru oferenta uwzględniane będą następujące kryteria:
a) zakres dostępnych danych firm duńskich – nazwa firmy, osoba kontaktowa, adres, telefon, faks, adres e-mail, strona www, obroty roczne, liczba zatrudnionych, numer rejestracyjny firmy, opis działalności,
b) oferowane kryteria wyszukiwania – możliwość wielostopniowej selekcji według sektora ( branża ppoż. i bhp – znaki BHP i Ppoż) i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (eksport, import, dystrybucja),
c) liczba użytkowników / komputerów mogących korzystać z bazy na podstawie zakupionego dostępu,
d) format, w jakim eksportowana jest ostateczna lista wyselekcjonowanych kontaktów – możliwość eksportu listy w formacie xls i pdf, zakres danych uwzględnionych w ramach eksportowanej listy,
e) dostęp do danych: online / offline.
4.3  Termin realizacji usługi (max. 10 pkt) – 1 miesiąc od momentu zakupu przedmiotu zamówienia
 
5. Miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać na adres ANRO Anna Rotarska, ul.Siewierska 196C ,42-431 Zawiercie: drogą elektroniczną na adres E-Mail: a.kozlowska@anro.net.pl
 
6. Termin ważności oferty
min. 30 dni
Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu Paszport do Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.